Kwaliteit

Beroepsvereniging NVL

Borstvoeding geven is een recht en moedermelk is de optimale voeding voor het jonge kind. Lactatiekundigen IBCLC begeleiden het proces van borstvoeding en lactatie en bieden zorg op maat. De relatie tussen moeder en kind staat centraal en lactatiekundigen scheppen voorwaarden om de keuzes van de moeder te verwezenlijken.
De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen is de beroepsvereniging van erkende lactatiekundigen IBCLC, oftewel borstvoedingsspecialisten. Wij maken ons sterk voor ons vak en onze leden. De NVL is gesprekspartner voor andere professionals, overheid en zorgverzekeraars.

Beroepsprofiel lactatiekundige IBCLC

Een lactatiekundige IBCLC is een gecertificeerde gezondheidsprofessional die zich specifiek richt op de behoeften en zorgen van de moeder die borstvoeding geeft en haar kind. Het is haar taak om informatie, kennis en expertise aan te reiken die ouders in staat stellen problemen bij het geven van borstvoeding te voorkomen, te herkennen en op te lossen. De beroepsgroep bestaat sinds 1985 en inmiddels zijn er wereldwijd ongeveer 28.105 lactatiekundigen IBCLC verspreid over 102 landen.

Lees meer over het beroepsprofiel van de lactatiekundige.

Privacy Protocol

Inleiding
Als cliënt is het goed om te weten hoe de lactatiekundige IBCLC met persoonsgegevens omgaat. De lactatiekundige IBCLC moet kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet. Zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid. (verantwoordingsplicht)

Privacy
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar een persoon. De lactatiekundige IBCLC hoort toestemming te vragen om gegevens te verwerken en heeft deze nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Zij mag alleen gegevens vragen die voor een goede begeleiding nodig zijn. De gegevens dienen passend beveiligd te worden. Hiermee voldoet zij aan de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. Een lactatiekundige met een eigen praktijk heeft geen functionaris gegevensbescherming.

Verslaglegging
Het doel van verslaglegging is:

 • registratie van de geleverde zorg
 • naslag voor de lactatiekundige en eventuele waarnemer om verantwoorde zorg te kunnen leveren
 • mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegev
 • en zorgmogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen

In het verslag worden de volgende gegevens opgenomen:

 • personalia/identificatiegegevens
 • financiële en administratieve gegevens
 • lactatiekundige/psychologische en medische gegevens

Inzagerecht
De cliënt heeft het recht om de gegevens die over hem/haar zijn vastgelegd in te zien. Indien de cliënt meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt hij/zij de lactatiekundige IBCLC verzoeken deze te wijzigen (correctie) of te verwijderen. (recht op vergetelheid) De gegevens worden geheimgehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben. Client heeft het recht deze gegevens te ontvangen (recht op dataportabiliteit) Wanneer cliënt bezwaar heeft tegen het noteren van gegevens kunt hij/zij dit kenbaar maken.

DPIA = Data Protection Impact Assessment
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dienen organisaties een DPIA op te stellen als een verwerking van persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de natuurlijke personen van wie de gegevens worden verwerkt. De werkzaamheden van een lactatiekundige IBCLC horen niet bij een hoog risico.

Contact met andere zorgverleners
Wanneer de lactatiekundige het verslag of een overdracht naar andere zorgverleners wil sturen moet daarvoor om toestemming worden gevraagd. Mondelinge toestemming is voldoende, dit wordt in de schriftelijke verslaglegging vastgelegd.
Afwijken hiervan is alleen toegestaan bij ernstige zorg over moeder en/of kind.

Privacy by design of default

De lactatiekundige houdt bij het ontwerpen van nieuwe producten rekening met de bescherming van privacygevoelige informatie. Zij verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel.

Beroepsgeheim

Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Cliënt dient hiervoor toestemming te geven. De lactatiekundige IBCLC heeft zich, gezien de aard van haar/zijn werkzaamheden, te houden aan de wet op het Medisch Beroepsgeheim. In de Code of Personal Conduct van de IBLCE wordt het beroepsgeheim met name genoemd en lactatiekundigen IBCLC zijn verplicht zich daaraan te houden.
Indien de lactatiekundige IBCLC zich geroepen voelt zichzelf te ontheffen van het beroepsgeheim zal zij/hij eerst nagaan of het informeren van andere hulpverleners de reden tot het opheffen van het beroepsgeheim zou kunnen oplossen. In uiterste situaties kan de lactatiekundige IBCLC overwegen zich tot een justitiële instelling te wenden.

SSL-certificaat website (Secure Socket Layer)

Een SSL-certificaat beveiligt de verbinding tussen de bezoeker en de website. De data die via deze verbinding loopt, wordt versleuteld en is niet leesbaar voor anderen. Het groene hangslot of de groene adresbalk maken bezoekers en klanten duidelijk dat de website is beveiligd. Zodra op de website contactgegevens ingevuld kunnen worden, is een SSL-certificaat verplicht.

Bewaartermijn

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een dossier bij te houden. De algemene bewaartermijn is 15 jaar op een plek die niet toegankelijk is voor anderen.

Datalekken

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Ook een lactatiekundige heeft de plicht dit te melden bij de autoriteit persoonsgegevens.

Klachten

Indien u van mening bent dat de lactatiekundige IBCLC niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit het beste eerst bij haar/hem kenbaar maken. Mocht u een klacht willen indienen
verwijzen we u voor meer informatie over onze klachtencommissie naar de website van Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen. https://www.nvlborstvoeding.nl/

Bronnen

– Beroepsprofiel lactatiekundige
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken
https://blog.xolution.nl/nieuwe-privacywet-vraagt-om-ssl-certificaat/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

WHO Gedragscode

De WHO-code heet voluit de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’.

Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

Ik houd me aan de WHO-code in de meest uitgebreide vorm. Ik onderschrijf de WHO-code van harte. Ik werk echter niet alleen met merken en producten van bedrijven die zich aan de WHO-code houden. Dit is de reden dat ik voor sommigen merken geen reclame zal maken.

De WHO-code wil:

 • borstvoeding beschermen en bevorderen
 • dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen
 • dat vervangingsmiddelen voor moedermelk – wanneer nodig – juist worden gebruikt
 • dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd

Meer lezen:

Unicef

Stichting BabyvoedingWHO

Ibfan

Borstvoedingsraad

IBLCE

WHO Gedragscode

Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent met de hulp die je van je lactatiekundige IBCLC hebt gehad. Ik raad je aan dit met mij bespreekbaar te maken. Is de uitkomst onbevredigend voor je, of voel je je niet gehoord, dan kun je een klacht indienen bij de NVL. Er wordt dan een klachtenprocedure gestart.

Klachten kunnen de volgende onderwerpen betreffen:

 • Financiële geschillen
 • Schending van de privacy
 • Onvoldoende communicatie door de lactatiekundige
 • Onjuist of onvolledig advies
 • Onvoldoende rapportage aan klant of verwijzer
 • Gezondheidsschade voor moeder of kind
 • Overige schendingen van de gedragscode of beroepsstandaard.

De klachtenprocedure van de NVL

Als lactatiekundige ben ik aangesloten bij de NVL. De NVL heeft een klachtencommissie. Beide partijen zullen worden gehoord over de klacht. De klachtencommissie buigt zich hier vervolgens over. Meer over het indienen en procedure van een klacht lees je hier.

Klachtenprotaal Zorg

Ik ben aangesloten bij Klachtenportaal Zorg, waarmee ik voldoe aan de wettelijke eisen van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg. Het doel is zo snel mogelijk een oplossing te vinden bij onvrede of een klacht. Meer over het indienen en procedure van een klacht lees je hier.

Klachtenprocedure Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen

Begripsbepaling

Wkkgz
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Klachtencommissie NVL
Permanente commissie bestaand uit minimaal 3 leden. De commissie bestaat uit een klachtenfunctionaris, een bestuurslid en één of meer algemene leden, allen benoemd door het bestuur van de NVL voor onbepaalde tijd. In de commissie zijn vrijgevestigde en in loondienst werkzame lactatiekundigen IBCLC vertegenwoordigd.
Het bestuur streeft naar vertegenwoordiging van de regio’s Noord, Midden en Zuid, door elk 2 leden en naar vertegenwoordiging van andere beroepen, bij voorkeur een jurist of een arts.

Geschilleninstantie
De geschilleninstantie is opgericht om geschillen te beslechten, wanneer cliënt en zorgaanbieder niet tot een oplossing komen, ook niet nadat de klachtencommissie van de NVL is ingeschakeld. Iedere zorgaanbieder is verplicht lid te zijn van een geschilleninstantie.
Klachten ouder dan een jaar worden niet bij de geschilleninstantie in behandeling genomen.

Klacht
Klachten kunnen de volgende onderwerpen betreffen:

 • financiële geschillen
 • schending van de privacy
 • onvoldoende communicatie door de lactatiekundige
 • onjuist of onvolledig advies
 • onvoldoende rapportage aan klant of verwijzer
 • gezondheidsschade voor moeder of kind
 • overige schendingen van de gedragscode of beroepsstandaard

Klager(s)
Degene(n) die een klacht indient.

Beklaagde
De lactatiekundige IBCLC tegen wie een klacht wordt ingediend.

Gedragscode
Code of Professional Conduct for IBCLC’s, ingangsdatum 1 nov 2011, vervangt de Code of Ethics van 2004.

Beroepsstandaard
Nederlandse vertaling (oktober 2004) van de Standards of Practice for IBCLC Lactation Consultants van de ILCA (International Lactation Consultant Association).

Sancties
De NVL kan bij overtreding van gedragscode of procedures de volgende sancties toepassen:

 • waarschuwing
 • berisping
 • tijdelijke schorsing van het lidmaatschap (al dan niet voorwaardelijk met een proeftijd)
 • ontzetting uit het lidmaatschap

Sancties worden door het bestuur toegekend, in overleg met en op voorstel van de klachtencommissie.

IBLCE
International Board of Lactation Consultant Examiners IBLCE Ethics & Discipline Committee: internationale klachtencommissie. http://iblce.org/

NVL
Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen, zie www.nvlborstvoeding.nl.

De klacht kan ingediend worden bij het volgende e-mailadres klachten@nvlborstvoeding.nl.

Procedure

Informatie
Alle klachten, bij voorkeur schriftelijk, gericht aan de klachtencommissie van de NVL, worden in behandeling genomen. Pas nadat overleg tussen de zorgaanbieder, de cliënt en bijvoorbeeld de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing leidt, is het nodig een klacht op papier te hebben. Dit bepaalt de aanvang van de officiële termijn van de afhandeling van de klacht. De zorgaanbieder moet vanaf dat moment binnen zes weken de klacht samen met de cliënt tot een oplossing brengen.
De zorgaanbieder stimuleert zorgvragers tot het bespreken van situaties die tot een klacht kunnen leiden. Leidt dit niet tot tevredenheid bij de klager dan kan de klacht bij de klachtencommissie van de NVL worden neergelegd, die als klachtenfunctionaris voor haar individuele leden optreedt.
Een klacht wordt, bij voorkeur schriftelijk, gericht aan de klachtencommissie van de NVL. Namens het bestuur acteert de klachtenfunctionaris. Deze stuurt een ontvangstbevestiging aan de klager, informeert de beklaagde en de klachtencommissie.
De klachtenfunctionaris roept de klachtencommissie bijeen voor een voorlopig oordeel over de ontvankelijkheid van de klacht. De commissie inventariseert welke informatie gewenst is van klager en beklaagde. Indien de klacht het NVL bestuur of één van haar leden betreft, zal de bestuursvertegenwoordiger tijdelijk uit de klachtencommissie treden.
Na schriftelijke indiening van de klacht moet de zorgaanbieder binnen 6 weken een beslissing nemen over de klacht. Dit kan eenmalig verlengd worden met 4 weken. De beslissing kan inhouden of naar tevredenheid afhandelen of een oordeel schrijven d.m.v. reactie ten aanzien van de klacht en eventuele acties en/of verbeteringen.

Bemiddeling
De klachtenfunctionaris gaat na of partijen met elkaar in contact zijn geweest en probeert beide partijen in gesprek te brengen. Indien deze poging geen resultaat oplevert, dient de beklaagde een schriftelijk verweer in bij de klachtenfunctionaris of er wordt door de klachtenfunctionaris verslag gelegd van een mondeling verweer. Nadere informatie van de klager wordt schriftelijk vastgelegd door de functionaris.

Toetsing
Wanneer de klachtenfunctionaris voldoende informatie heeft verzameld (eventueel ook bij de werkgever van beklaagde over de geldende procedures) worden alle leden van de klachtencommissie geïnformeerd.
De klachtencommissie toetst het handelen van de beklaagde aan de gedragscode, de beroepsstandaard en de geldende procedures op grond van de beschrijving van de klacht en het verweer van de beklaagde.
Zowel de klager, de beklaagde als de klachtencommissie kan verzoeken tot hoor en wederhoor, waarbij allen aanwezig zijn.

Oordeel
De commissie beoordeelt of de klacht gegrond is. Als dit zo is, stelt zij individuele maatregelen of een sanctie voor aan het bestuur.

Terugkoppeling
Het oordeel van de commissie wordt schriftelijk meegedeeld aan klager, beklaagde en bestuur. Indien nodig stelt het bestuur een sanctie vast en voert deze uit.
Indien de klacht een grove overtreding van de internationale gedragscode betreft, worden de betreffende documenten (klacht, verweer en oordeel van de commissie) vertaald en naar de Ethics and Discipline Committee van de IBLCE gestuurd.

Beroep of second opinion
Indien klager of beklaagde het niet eens is met het oordeel van de klachtencommissie kan schriftelijk bezwaar gemaakt worden. Op grond van toegevoegde informatie worden opnieuw de stappen toetsing, oordeel en terugkoppeling doorlopen door de klachtencommissie. Voor verder beroep wordt verwezen naar de geschilleninstantie of een civielrechtelijke procedure of de Ethics and Discipline Committee van de IBLCE.

Geschilleninstantie
Indien de klager niet tevreden is met het oordeel van de klachtencommissie, is er de mogelijkheid de geschilleninstantie in te schakelen. Deze neemt het oordeel van de zorgaanbieder mee in de behandeling, onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden en kent eventueel een schadevergoeding toe.
De geschilleninstantie is een onafhankelijke instelling, waar zorgaanbieders verplicht bij dienen aangesloten te zijn.

Archivering
Het dossier met relevante documenten en verslagen wordt digitaal gearchiveerd bij de klachtenfunctionaris.

Vertrouwelijkheid
Alle partijen hebben recht op inzage in en afschrift van alle stukken en informatie waarop de klachtencommissie haar oordeel baseert. Tijdens de procedure wordt geen informatie naar buiten gebracht door klager, beklaagde, leden van het bestuur en de klachtencommissie.

Rapportage
De klachtencommissie doet jaarlijks verslag van haar activiteiten waarbij persoonsgegevens zijn geanonimiseerd.

Evaluatie formulier

Wil je laten weten hoe je het consult hebt ervaren? Vul dan hier de evaluatie lactatiekundig consult in.

Meer informatie nodig of heb je vragen?

Wil je iets weten over borstvoeding of hoe ik je hierbij kan helpen?
Maak je je ergens zorgen over en wil je daar met mij over praten?